ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 

» ނޫސްބަޔާން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
މިހާތަނަށް މިޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1064 ފަހަރު

މިކަމަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ހިތް ކަމުގައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުންނާއެކު ދުނިޔޭގައިވާ ހަމައެކަނި ސައްތައިންސައްތަ ސުއްނީ މުސްލިމް ޤައުމު ކަމުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ ވާކަން ހާމަކޮށްދޭ ހިތްވަރުގަދަ ނަމޫނާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ނޫރުލްއިސްލާމުން ޤަބޫލު ކުރަމެވެ. ބޮޑެތި ޢަރަބި އިސްލާމީ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ފާޅުގައި ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނަން ޖެހިލުންވެފައި ތިބި މި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ފާޅުގައި އިޒްރޭލުގެ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރި ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ތަފްޞީލް


ނޫސްބަޔާން: -ބޮޑު ޢީދުގެ އައްޑޫ ބޮޑު ޖަމާޢަތް- މޫސުން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކުރުން
މިހާތަނަށް މިޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1094 ފަހަރު

1434 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރުޢީދެކޭ އެއްފަދައިން، މިއަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދުވެސް ހިތަދޫގެ ހުސް ބިމެއްގައި ކުރުމަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ނިންމައި، އެކަމަށްޓަކައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވަނިކޮށް، މޫސުމް ވަރަށްބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ، ދަންނަވަމެވެ. މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިވެންޓާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން އެތަނުގައި ހިންގުމަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ރާވާފައިވާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކެންސަލް ކުރުމަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ތަފްޞީލް


މަތީ ޘާނަވީގައި ދިވެހި އިސްލާމް އިޚްތިޔާރީ ދެމާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް މީޑިއާގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުށްވެރިކުރުން
މިހާތަނަށް މިޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1413 ފަހަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ޘާނަވީ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހި އިސްލާމް، މި ދެ މާއްދާ އިޚްތިޔާރީ ދެމާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމަވައި، އެނިންމެވުން ޕްރޮމޯޓު ކުރެއްވުމަށް މީޑިއާގައި ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް މި ޖަމިއްޔާއިން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ.ތަފްޞީލް


ޞަފްޙާ :  

 

 

މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް