ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ނޫސްބަޔާން  
ނޫސްބަޔާން: -ބޮޑު ޢީދުގެ އައްޑޫ ބޮޑު ޖަމާޢަތް- މޫސުން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކުރުން

Monday, October 14, 2013
 : 


 

ނޫސްބަޔާން:

ނަންބަރު: NI-PRESS-2013/01

"ބޮޑު ޢީދުގެ އައްޑޫ ބޮޑު ޖަމާޢަތް" މޫސުން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކުރުން

 

1434 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރުޢީދެކޭ އެއްފަދައިން، މިއަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދުވެސް ހިތަދޫގެ ހުސް ބިމެއްގައި ކުރުމަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ނިންމައި، އެކަމަށްޓަކައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވަނިކޮށް، މޫސުމް ވަރަށްބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ، ދަންނަވަމެވެ.

މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިވެންޓާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން އެތަނުގައި ހިންގުމަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ރާވާފައިވާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކެންސަލް ކުރުމަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، 7676446 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އިދާރާ


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1096 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް