ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 އެހެނިހެން  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް

Sunday, December 01, 2013
 : 

މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމެވެ. މިފޯމް މެދުވެރިކުރައްވައި، ކޮންމެ މަހަކު ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް، ނޫރުލްއިސްލާމަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވުންމަތީ ދެމި ހުންނަވާށެވެ. ﷲގެ ދީން ކުރިއެރުވުމުގައި ނޫރުލްއިސްލާމުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް މެނުވީ އެފައިސާ ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނޫރުލްއިސްލާމުން ދެއެވެ.


ފައިލްސައިޒް: 

right click and click SAVE target As


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 977 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް