ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
ޣައްޒާ ފަންޑުގެ ފޮށިތައް ހިތަދޫ އާގަލާ މާޓް އަދި ފޭދޫ ތްރީ އެސް ގައި

Saturday, August 02, 2014
 : 

 

 

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ޒައިނިސްޓުން ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާނުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޣައްޒާ ފަންޑުގެ ފަންޑު ފޮށިތައް ހިތަދޫ އާގަލާ މާޓް ފިހާރައާއި، ފޭދޫ ތްރީ އެސް ސުޕަމާޓް ފިހާރައިގައި ބެހެއްޓިފައި ވާނެއެވެ.

މިދެފިހާރައިގައިވެސް ފޮށިތައް ބެހެއްޓިފައިވަނީ އޯގަސްޓް 2 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިކަމުގައި އެދެފިހާރައިގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި ނޫރުލްއިސްލާމުން އެބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މިފުރުޞަތުގައި ޣައްޒާ ފަންޑަށް ފައިސާ ދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ފަންޑު ހޯދުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ އޮފިޝަލުންނަށް ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާއިން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 2117 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް